a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

مقالات علمی

  • زنگ زرد گندم
  • زنک زرد گندم yellow rust یکی از بیماری های مهم و خسارتزای گندم در اکثر نقاط دنیاست که عامل آن بیماری قارچی است از رده .....

     

     

     

    منبع: http://mjamalizadeh.persianblog.ir