گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1393
   
 

منتخب سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه صنعتی

درسال 1393

   
 

منتخب همایش ملی صنایع شیمیایی کشور به عنوان واحد شیمیایی برتر

درسال 1389

   
   منتخب اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان واحد نمونه در سال  1392
   
 

منتخب سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان راعی حقوق مصرف کنندگان

در سال 1392 

   

منتخب سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه صنایع شیمیایی و سلولزی

در سال 1392

   
منتخب اداره ورزش و جوانان به عنوان خادم ورزش 1392
   
منتخب سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 1389
   
منتخب همایش ملی صنایع شیمیایی کشور به عنوان واحد شیمیایی برتر در سال 1389
   
منتخب سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان صنعت برگزیده سبز کشور در سال 1387
   
منتخب سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان صنعت برگزیده سبز کشور در سال 1387