a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

امولسیون، روغن در آب (EW)

تبوکونازول 25% روغن در آب

تبوکونازول 25% روغن در آب
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی، درمانی علیه زنگ زرد گندم

فنوکساپروپ پی اتیل + ایمن کننده مشکفام 7/5%EW

فنوکساپروپ پی اتیل + ایمن کننده مشکفام 7/5%EW
علف کش انتخابی با اثر تماسی وسیستمیک علیه علف های هرز باریک برگ گندم وجو بصورت پس رویشی