با توجه به تغییرات بسته بندی و نیز آغاز سال زراعی جدید،

        قیمتهای به روز شده متعاقباً اعلام خواهد گردید.