a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Categories starting with #

Items starting with #

 • اسیدوز شکمبه ای تحت حاد در گاو شیری
 • چکیده

  جیره های غذایی با دانه بالا و کربوهیدرات های قابل تخمیر و برای گاو های شیری باعث افزایش تولید شیر می شود اما این مسئله افزایش خطر اسیدوز نیمه حاد را نیز در پی خواهد داشت اسیدوز شکمبه ای نیمه حاد(SARA) به عنوان دوره ای از کاهش PH شکمبه به طور متوسط تعریف شده است.

  (SARA) ممکن است با لنگش و دیگر مشکلات سلامتی دیگر در کاهش تولید مرتبط باشد.

  اگرچه تغییرات PH شکمبه به طور قابل ملاحظه ای در یک روز وجود دارد گاوها دارای یک سیستم رشد یافته ای هستند تا PH شکمبه انها در یک محدوده فیزیولوژیکی محافظت و نگهداری شوند.

  به هر حال اگر تولید اسید از تخمیر بالا از بافر ( یعنی ماده ای که از تغییرات شدید PH جلوگیری می کند ) بیشتر باشد. تعادل PH شکمبه به هم می خورد. و PH شکمبه ممکن است تا حد زیادی از تعادل خارج شود.

  خطر گسترش (SARA) می تواند به وسیله پذیرش یک رژیم غذایی که میان ماده ای که از تغییرات شدید PH جلوگیری می کند با تولید کم اسید چرب و تخمیر کربوهیدراتها تعادل ایجاد می کند کاهش می یابد. این تعادل می تواند به وسیله فراهم کردن فیبر کافی در رژیم غذایی که شامل تکه های بزرگی از الیاف است بدست بیاید به هر حال مقدار زیاد این ذره ها ممکن است  سرانجام به افزایش خطر (SARA) منتهی شود. سطح فیبر و ذرات بزرگ مورد احتیاج تا سلامتی شکمبه مورد محافظت قرار دهد بستگی به منابع فیبری دارد که مورد استفاده واقع می شود. (SARA) همچنین بستگی به تغذیه به منابع دانه ای و درجه فراوری دانه دارد. تغذیه بالا از دانه های با تخمیر بالا فیبر مورد نیاز را افزایش می دهد. دادن جیره غذایی بصورت اجزای جداگانه ای به نظر می رسد تا خطر (SARA) را نسبت به تغذیه جیره غذایی مخلوط افزایش دهد. همچنین شیوه های مدیریتی که باعث می شود گاو کمتر یا زیادتر بخورد یا خوراک های نامنظم و نامرتب ممکن است باعث افزایش میزان بروز(SARA) باشد. عوامل مدیرتی مهم شامل زمان تغذیه، پایداری زمانبندی تغذیه مکان خواب در دسترس می باشد. وقتی گاوهای شیری برای تولید زیاد تغذیه می شوند شیوه های مدیریت خوب دارای اهمیت است اگرچه وقتی عوامل مربوط به جیره بهینه هستند.

   

  مقدمه

  اسیدوز شکمبه ای نتیجه تغذیه با جیره های غذایی دانه ای در حیوانات نشخواکننده است. که این حیوانات با جیره هایی که دارای علوفه زیادی هستند به دلیل سیستم هضم و متابولیسم آنها سازش کردند در جیره که به مقدار زیادی دانه وجود دارد افزایش تولید شیر را به دنبال دارد حتی در جیره های غذایی که شامل 75 درصد کنستانتره هستند. به هر حال تغذیه با جیره غذایی دانه ای تولید شیر را به صورت کوتاه مدت افزایش می دهدو خطراتی را که در طولانی مدت سلامتی گاو را تهدید می کند اساسا آن رابه  طور کامل خنثی می کند. در خطر افتادن سلامت گاو شیری به علت اسیدوز شکمبه ای فقط به دلایل اقتصادی دارای اهمیت نیست بلکه این مسئله برای راحتی و آسایش خود حیوان نیز مهم است. لنگش احتمالا مهمترین مسئله رفاهی حیوان در گله های شیری است. و اسیدوز شکمبه ای به عنوان یک عامل ریسک اصلی برای لنگش، مورد شناسایی وا قع شده است. لنگش ( همراه به عیب و نقص تولید مثل و تولید شیر پایین ) به طورعادی مهمترین دلیل زود رس یا غیر ارادی حذف  در گله های شیری است. بعلاوه اسیدوز شکمبه ای می تواند با سلامتی انسان به طور مستقیم درارتباط باشد. PHشکمبه ای و روده ای پایین به علت تغذیه با دانه خطر برای خونریزی داخلی اشرشیاکلای 0157:H7را افزایش می دهد. استفاده از علوفه برای جلوگیری از خونریزی قبل از تلف شدن حیوان چاره ساز است.

  تولید  گاو شیری در بخش هایی با دانه های نسبتا ارزان و با اینکه هیچ محدودیتی نسبت به مقدار شیری که آنها می توانند مورد خرید و فروش قرار دهند و جود ندارد احتمالا بالاترین خطر برای اسیدوز شکمبه ای وجود ندارد. تلاش در جهت کاهش درصد چربی شیر می تواند با سهم محدودیتی که می تواند با اسیدوز شکمبه ای مورد شناسایی واقع شود برخورد کند. اقتصاد  تولید شیر تحت این شرایط همراهی با تغذیه با دانه می کند. به هر حال تولید کنندگان، متخصصین تغذیه و دامپزشکان ممکن است از ارزش سلامتی طولانی مدت اسیدوز شکمبه ای نا آگاه باشند بنابراین ممکن است تمایل به کاهش تغذیه با دانه نداشته باشند. بخش هایی از جهان که با دانه های نسبتا گران یا به علت سهم تولید شیر احتمالا، کمتر اسیدوز شکمبه ای را تجربه می کنند.به هر حال اسیدوز شکمبه ای همیشه امکان دارد در جایی که دانه ها یا علوفه با کیفیت خیلی بالا مورد مصرف به وسیله گاوهای شیری قرار می گیرد وجود داشته باشد.

   

  انواع اسیدوز شکمبه ای

  اسیدوز شکمبه به دو قسمت اسیدوز شکمبه ای حاد و تحت حاد تقسیم می شود به طور کلی کاهش PHشکمبه و افزایش اسید لاکتیک شکمبه را به همراه دارد این اغلب، نتایج مهلکی را آغاز می کند که PHشکمبه از 5 کمتر شود گاوهایی که جیره غذایی با دانه بالا را نمی پذیرند خصوصا در معرض اسیدوز شکمبه ای حاد هستند زیرا آنها جمعیت رشد یافته باکتری های تولید کنند اسید لاکتیک را ندارند زیرا پاپیلای شکمبه ممکن است کوتاه باشد و قادر نباشد مقدار زیادی از اسیدهای چرب فرار را جذب کند. شروع دوباره یک جیره غذایی با دانه بالا بعد از یکدوره محرومیت غذایی تا گاو آن را بپذیرد ممکن است باعث رهایی از اسیدوز شکمبه ای حاد شود محققان توانایی دارند تا بر اسیدوز شکمبه ای حاد به وسیله محرومیت غذایی 24-12 ساعته و بعد اجازه دسترسی به همان جیره غذایی که حیوان قبلا دریافت می کرده اند غلبه کنند. اسیدوز شکمبه ای نیمه حاد(SARA) تعریف می شود به عنوان دوره ای از کاهش PH شکمبه ای در حدود 5/5-5 که بین حاد و مزمن در طول مدت استمرار دارد. اسید لاکتیک درمایع شکمبه ای گاوهای شیری که تحت تاثیر (SARA) هستند به طور موافق قرار ندارد. پاپیلاهای ناپایدار شکمبه با اندازه 20 میلی متر می تواند یافت شود. اگر غلظت لاکتات شکمبه در طول یکروز به طور مداوم اندازه گیری شود کاهش PHشکمبه ای در گاوهای شیری با (SARA)  ظاهرا تنها به علت تجمع کلی اسیدهای چرب فرار (VFA) است. و به علت تجمع لاکتیک است.

   

  فیزیولوژی PHشکمبه

  کاهش PHشکمبه زیر سطح فیزیولوژیکی وقتی که نشخوارکنندگان مقدار زیادی از کربوهیدراتهای قابل تخمیر هستند را مصرف می کند( جیره های غذایی فاقد فیبر) . ظرفیت ذاتی هر گاو به بافرها و جذب اسیدی که PH شکمبه ای را بعد از مصرف مقدار زیادی کربوهیدراتهای قابل تخمیر پایین می آورد مشخص می شود. گاوهای شیری و گوشتی به نسبت مشابه ای در خطر (SARA) هستند. اگرچه گاوهای شیری به طور معمول با جیره های غذایی که دارای علوفه زیاد و فیبر قابل مقایسه با جیره غذایی گاوهای گوشتی هستندتغذیه می شوند آن به وسیله خوراک با ماده خشک ( DM) زیاد جبران می شود.دی پراباندر دریافت که افزایش ماده خشک خوراک مورد نیاز برای ساختمان فیزکی در جیره غذایی است. مصرف کلی کربوهیدراتهای فاقد فیبر ( NFV) اغلب شباهتی را میان گاوهای شیری و گوشتی فراهم کرده است. شیوع اسیدوز شکمبه ای در گله های شیری احتمالا در حدود همان است که در گاوهای گوشتی است. خوراک گاوها شیری از کربوهیدراتهای قابل تخمیر شکمبه ای به طور مساوی بستگی به خوراک از طریق ماده خشک و چگالی (NFC) در جیره های غذایی دارد. خوراک زیاد گاوهای شیری مربوط به کاهشPH شکمبه ای آنها است. داده های بالینی از گله های شیری که مورد بررسی واقع شده اند همچنین ثابت شده است که میزان ماده خشک خوراک عامل تعیین کننده در میزان PHشکمبه است.

  با افزایش تولید شیر خطر کاهش PHشکمبه ای افزایش می یابد(شکل 1) . تغییرات PHشکمبه ای به طور قابل ملاحظه ای در طول یک روز و خصوصا به وسیله مقداری از کربوهیدراتها قابل تخمیر در هر وعده غذایی دیده می شود. افزایش دفعات تغذیه ممکن است کاهش نوسان PH شکمبه ای را از طریق تغذیه دستی در پی داشته باشد. اما می تواند همچنین منتهی به افزایش ماده خشک خوراک و در نهایت باعث کاهش معنی دار PH شکمبه ای شود. 24 ساعت بررسی PHشکمبه ای در یک گاوی که دوبار در روز تغذیه می شود در مقابل گاوی که 6 بار در روز تغذیه می شود در( شکل 3) آمده است. تغییرات زیاد در PH  شکمبه ای بعد از خوردن دشوار است تا اینکه PH شکمبه ای مورد ارزیابی واقع شود.

   

  پاتوفیزیولوژی اسیدوز شکمبه ای در گاوهای شیری

  سلول های مخاطی شکمبه تحت حمایت به وسیله موکوس نیستند و نسبت به آسیب های شیمیایی به وسیله اسید اسیب پذیر هستند و مانند سلولهای شیردان دارای موکوس نیستند. بنابراین کاهش PH شکمبه ای می تواند منتهی به زخم و الودگی اپیتلیوم شکمبه شوند. بیماری شکمبه ( ضایعه ناشی از (SARA) )و شروع مشکلات سلامتی مزمن است. هرگاه اپیتلیوم شکمبه ملتهب شود باکتری ها در پاپیلا تشکیل کلونی دهند و در مسیر گردش سیاهرگی قرار گیرند. این باکتری ها ممکن است باعث آسیب به کبد شوند که بعضی اوقات ممکن است باعث التهاب اطراف صفاق و وجود آبسه شوند اگر باکتری های شکمبه از بین نروند آنها ممکن است تشکیل کلونی در ریه ، قلب ، کلیه و مفاصل دهند. که نتیجه آن پنومونی، آماس قلب، فیلومزینتیس و التهاب مفاصل که تا قبل مرگ مشکل است که تشخیص داده شود. پایش قبل از تلفات از این شرایط در جمع آوری گاوها یا گاوهای شیری که مرده اند می تواند خیلی مفید باشد. اما اینها توصیه نشده اند .

  گاوهایی که تحت تاثیر (SARA) هستند ممکن است به سندرم بزرگ سیاهرگ پسین دچار شوند. که باعث خونریزی شدید ریوی می شود. دراین موارد آلودگی خون از تجمع چرکها باعث تمرکز عفونت در ریه می شود که سرانجام باعث حمله به رگهای ریوی و گسیختگی آن می شود.

   

  اهمیت اقتصادی (SARA)

  مطالعات چندانی روی همه گیری اسیدوز شکمبه ای حاد و تحت حاد را در مورد گاوهای شیری مورد بررسی قرار می دهد.

  گرون و براس در سال 1990 بروز اسیدوز شکمبه ای حاد را 61124 روی گاوهای ایرشایر مورد ارزیابی قرار دادند این داده ها مبنی بر مراقبت های پزشکی حیوانات که از دو روز قبل از زایش تا بعد از زایش بود بروز اسیدوز شکمبه ای حاد و طول زمان شیردهی 3درصد بود. اما بالاترین اسیدوز شکمبه ای در طول یک ماه بعد از شیر دهی بود و سه ماه بعد نسبتا وجود نداشت. (SARA) برآورده شده است که هزینه روزانه بین 500 دلار امریکا تا 1 بیلیون دلار ضرر در یک سال دارد. محاسبه شده است که 400 دلار امریکا تا 475 دلار درامد سرانه از گاو به علت (SARA) در یک دوره حدود 500 گاوشیری در نیویورک مورد مطالعه واقع شده اند ضرر کرده است. این تخمین و برآورد مبنی بر مشاهده کاهش تولید شیر از 3 کیلوگرم در روز و کاهش چربی و پروتئین آن از 37 به 34 گرم و از 29 به 28 گرم به ترتیب بود. ضرر مالی ناشی از اختلالات مرتبط به عنوان یک نقطه ضعف است. و آن یک تاثیر زیان آوری روی تولید دارد.که تخمین زده نشده است. اما احتمالا بالاتراز ارزش از دست دادن تولید شیر بوده است. اگرچه (SARA) مورد انتظار است که تاثیر منفی را روی سلامتی گاو داشته باشد مطالعات چندی این را بطه را به عنوان هدف اولیه مورد بررسی قرار می دهد

  6- مدیریت تغذیه برای جلوگیری از اسیدوز شکمبه ای نیمه حاد)

   تولید اسید ناشی از تخمیر در شکمبه نیاز دارد تا بالانس با از بین بردن اسید ناشی از تخمیر و خنثی سازی به منظور دست یافتن به شرایط بهینه شکمبه ای و تولید بهینه ایجاد کند. این رابطه میان تولید اسید تخمیر و نیاز برای فیبر به طور جزئی توسط آلن مورد بررسی واقع شده است وقتی این تعادل میان تولید اسید و از میان رفتن اسید یا همان خنثی سازی اسید ایجاد و حاصل نمی شود. گاو متحمل رنج (SARA) می شود. در نتیجه علت های سارا در گاوهای شیری ممکن است در سه دسته اصلی گروه بندی می شود. بافر شکمبه ای ناکافی به علت فیبر ناکافی در جیره ی غذایی و یا فیبر طبیعی ناکافی خوراک از زیاد از کربوهیدراتهایی قابل تخمیر در شکمبه هستند و سازش ناکافی شکمبه ای حیوان با شرایط محیطی ( به یک جیره غذایی با قابلیت تخمیر بالا) اگرچه این دسته ها به طور جداگانه مورد بحث واقع شده اند در اینجا اهمیت دارد تا بفهمیم که هر یک از آنها به تنهایی نمی تواند مشاهده شود. وقتی خطر (SARA) در یک گله شیری مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.

   

  1-6 . بافر شکمبه ای ناکافی

  بافر شکمبه ای دارای 2 جنبه است بافردرونی و بافر مربوط به جیره  . بافر درونی به وسیله گاو تولید می شود. و به طور پوشیده در شکمبه از راه بزاق وجود دارد. فرمول جیره ها مبنی بر فیبر پاکننده بی اثر (NDF) به عنوان درصدی از ماده خشک جیره غذایی پیشنهاد شده است. به علت ارتباط میانNDF و انباشتن شکمبه و ارتباط خنثی کننده و منفی میان NDF و چگالی انرژی جیره غذایی پیشنهاد شده است.

  به هر حال سطح فیبر مربوط به رژیم غذایی معمولا به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرد زیرا تخمیر شکمبه ای از فیبر تغییر پذیر است و علت دیگر این است که ویژگیهای طبیعی فیبر تخمیر شکمبه ای را تحت تاثیر قرار می دهد. به طور مستقل و آزادانه متابولیسم حیوان و تولید شیر چرب از مقداری NDF شیمیایی اندازه گیری شده است.

  منتر راهکار موثر و طبیعی فیبر را ( NDF) که به طور اولیه مرتبط با اندازه فیبر است معرفی کرد. فعالیت جویدن برای تعیین NDF به کار می رود اگرچه رهنمودها راجع به سطح رژیم غذایی فیبر و فیبر از علوفه موجود است این مسئله دارای اهمیت است که متوجه شوند فیبر موردنیاز اجزای جیره گاوها تحت تاثیر انفعالات زیاد و درون جیره غذایی بعلاوه اینکه چطور تغذیه می شوند می باشند. تعداد زیادی از متخصصان تغدیه و تعدادی از گاوها که در یک گله در  حال نشخوارکردن هستند در یک زمان معلوم به عنوان شاخصی برای سلامت عملکرد شکمبه استفاده می کند و هدف این است که حداقل 4/0 گله در حال نشخوار باشند. این رهنمود وقتی که با TMR به صورت آزاد تغذیه می شوند قطعی است. راه دیگری برای دسترسی به توان بافری درونی از یک جیره غذایی به وسیله اندازه گیری طول TMR که به وسیله گاوهای مصرف می شوند که بطور جداگاه ذرات علوفه را استفاده می کنند. جیره غذایی با کمتر از 07/0 طول ذرات خطر (SARA) را افزایش می دهد. خصوصا اگر آن جیره های غذایی در مرز یا پایین تر از این مقدار از فیبر باشد. افزایش مقدار فیبر از جیره غذایی ، اثر طول کوچک ذرات جیره را خنثی می کند.

   

  2-6. خوراک فراوان از کربوهیدراتهایی که سریعا تخمیر می شوند

  خوراک مملو از کربوهیدراتها با تخمیر سریع به طور بسیار روشن علت اسیدوز شکمبه ای است. یک هدف مهم در تاثیر تغذیه گاو شیری این است که تا حد امکان سیر شود تا حداکثر تولید را بدون اسیدوز داشته باشد. این امر مشکل و چالش انگیز است زیرا نشانه های تغذیه با مقدار زیاد کربوهیدراتهای با تخمیر سریع خیلی مشابه با نتیجه تغذیه با خوراک با فیبر بالا است. یک اختلاف مهم این است که تغذیه بیش از حد کربوهیدرات قابل تخمیر در طولانی مدت با عث افزایش مشکلات سلامتی می شود در حالی که خوراک کم از کربوهیدرات قابل تخمیر شیر را کاهش می دهد اما سلامتی گاو را به خطر نمی اندازد. گله شیری که با دانه های زیاد تغذیه می شود شیردهی آنها بیشتر از گله هایی است که با ماده خشک بالا تغذیه می شوند این گاوها در خطر بیشتری از (SARA) قرار می دهد زیرا آنها نمی توانند علوفه کافی بخورند تا دانه های اضافی مصرف شده را خنثی کند. کاستن علوفه خوراک در ابتدا بعد از زایش گاوها در گله ها نشان داده شده است هنگامی که به گونه سیر تغذیه می شوند (SARA) به سرعت افزایش می یابد. طرح ریزی با دقت جیره غذایی در ابتدای شیردهی در اینچنین گله هایی اغلب در کمبود فیبر در حدود 1 تا 3 هفته بعد از زایش مشخص می شود ( شکل 6)

   

  3-6. سازش ناکافی با مقدار بالای کربوهیدارتهای قابل تخمیر در شکمبه در جیره غذایی

  سازش شکمبه با جیره غذایی شامل کربوهیدراتهای قابل تخمیر ظاهرا دو جنبه کلی دارد سازش میکروبی و طول پاپیلا شکمبه .

  این اصول پیشنهاد می کند که افزایش تغذیه با دانه در دوره خشک خطر (SARA) را در دوره شیردهی گاو کاهش می دهد. به هر حال بررسی میدانی تغذیه گله با TMR نشان می دهد که تغذیه در دوره خشکی تاثیر روی PH شکمبه در دوره شیر دهی ندارد این نتایج نشان داده اند که خوراک با ماده خشک بالا بیشترین اهمیت را در خطر (SARA) داشته اند. که این مشکلات مربوط به سازش شکمبه در گله های شیری بوده است. همچنین مطالعات کنترل شده در گاوها با تغذیه جدا تاثیر مثبتی روی افزایش تغذیه با دانه در طول دوره خشکی روی PH شکمبه و ماده خشک خوراک در دوره شیردهی ندارد را نشان داد. این نتایج پیشنهاد می کند که تاثیرات عملی سازش شکمبه مرتبط با PH ممکن است کم یا حتی ناچیز در گله های شیری باشد. خصوصا وقتی که گاوها به صورت TMR بعد از زایش تغذیه می شوند.

   

  4-6. ماده غذایی افزودنی برای جلوگیری از (SARA)

  بافرهای جیره نمی توانند از اسیدوز شکمبه ای جلوگیری کنند اما آنها می توانند به اداره کردن مشکلات کمک کنند. بیشتر بافرهای متداول در جیره گاوهای شیری جوش شیرین، میزان ماده خشک ، درصد چربی شیر درصد تولید شیر را افزایش می دهد. به هر حال دریافت بافرهای تغذیه شده بستگی به نوعی از علوفه خوراک داده شده و عملکرد فیزیکی آنها دارد. بافرها به افزایش تولید شیر و چربی شیر کمک می کنند وقتی سیلوی ذرت علوفه اصلی باشد. از آنجایی که نتایج با سیلوی گراس ها و لگوم ها متناقض بوده است. این اختلاف در پاسخ می تواند به وسیله افزایش خطر (SARA) وقتی که از سیلوی ذرت در تغذیه استفاده می شود توضیح داده شود. همچنین اضافه کردن بافرها ممکن است به جیره های غذایی که مقدار کافی از فیبر ندارند مفید باشند.

   

  5-6. ابزارهای مدیریتی

  گروهی از گاوهای شیری به صورت آزاد به وسیله ماده خشک تغذیه می شوند به منظور افزایش پتانسیل خوراک، تولید شیر به هر حال محدودیت غذایی در گاوهای شیری در هنگامی که ریسک (SARA) بالااست می تواند ریسک دوره ای (SARA) را کاهش دهد. محدودیت غذایی همچنین باعث افزایش بازدهی خوراک در گاوهای گوشتی می شود. به هرحال گروهی از گاوها شیری از گاوها گوشتی فعالیت بیشتری دارند این چالش قابل توجهی را برای گاوهای شیری تغذیه شده با محدودیت خوراکی و بدون استفاده از خوراک خوشخوراک و بیش از 4 ساعت در روز ایجاد می شود. شاید محدودیت غذایی با 5 درصد محدودیت غذایی روزانه بهترین گزینه برای گله های شیری باشد. در صورت که محدودیت روزانه غذایی به طور خاص در بعد و قبل گروه های زایش استفاده می شود زیرا آنها یک بازیابی سریع دارند زیرا گاوها به سرعت تغییرات ماده خشک خوراک را قبل و بعد از زایش دارند.اندازه غذا و تعداد دفعاتی ، ممکن است در مدیریت طبیعی (SARA) به شدت اهمیت داشته باشد. PH شکمبه از ماده غذایی مقدار و دفعاتش و کاهش PH از افزایش سایز خوراک و کاهش مقدار NDF در جیره پیروی می کند. گاوها ظاهرا قادر به خود تنظیمی PH شکمبه شان به صورت خیلی موثر هستند. اگر آنها به صورت مداوم و پیوسته دسترسی به TMR در هر روز داشته باشند به هر حال خطر محدودیت غذایی می تواند باعث شود گاوها متعاقبا خوراک زیادی را مصرف کنند. (شکل 5)

   

  نتیجه گیری

  (SARA) مهمترین عامل تعیین کننده آسایش گاوشیری و سود آوری گله شیری است رواج افزایش (SARA) به طوری که گاوها مقدار زیادی ماده خشک مصرف کنند و جیره های غذایی شامل درصد بالایی از دانه را مصرف کنند در پی خواهد داشت. تغذیه با دانه باعث افزایش تولید شیر می شود اما این مشکلات سلامتی گاوها را به دنبال (SARA) در پی دارد. پرورش دهنده گاو شیری و متخصصین تغذیه با مشکلات مختلفی در آماده سازی جیره هایی که انرژی مطلوب دارند و تولید شیر بدون (SARA) روبرو هستند. حیوانات نشخوارکننده ممکن است سیستم های پیچیده ای برای پایدار کردن PH شکمبه داشته باشند. بنابراین دسترسی به تغذیه با جلوگیر از (SARA) به همان اندازه پیچیده است. یک جنبه کلی برای جلوگیری از (SARA) یک جنبه کلی برای جلوگیری از (SARA) تعادل بافر شکمبه ای است که شامل هر دو بافر درونی و بافر مربوط به رژیم غذایی است و این به وسیله اماده کردن خوراک با تعداد مطلوبی از کاتیون های وابسته به آنیون ها و فیبر طبیعی کافی که بصورت جداگانه از دیگر اجزای جیره غذایی باشد. جنبه کلی دیگر جلوگیری (SARA) کنترل با دقت مقدار کربوهیدراتهای قابل تخمیر در جیره است. که آن به وسیله فراهم کردن تعداد کافی فیبر و پردازش درست دانه ها ، افزایش فیبر و به انضمام محتویات فیبری بالا به طوری که گاوها در یک وضعیتی که به آنها اجازه دهد تغذیه کنند تعداد دفعات بیشتری به طور منظم مصرف کنند. افزودنی های غذایی و تکمیلی می توانند یک میزان اضافی از سلامتی را برای جلوگیری از (SARA) فراهم کند.

  منبع: پایگاه ارشد علوم دامی http://novin-damparvaran.blogfa.com

   

کاپتان 50% پودر وتابل

 کاپتان 50% پودر وتابل
قارچ کش با اثر محفاظتی و درمانی برای مبارزه با سفیدک دروغی مو، بوته میری نخود، لکه سیاه سیب، بیماری غربالی، پیچیدگی برگ هلو

2 , 4 - D + MCPA 67.5% S.L

2 , 4 - D + MCPA 67.5% S.L
Selective herbicide,hormone-type herbicide.salts are readily absorbed by the leaves and roots,whilst esters are readily absorbed by the foliage .

آبامکتین 1/8% امولسیون

آبامکتین 1/8% امولسیون
حشره کش و کنه کش با اثر تماسی، گوارشی و فعالیت سیستمیک محدود، علیه مینوز سبزی و صیفی و کنه زنگ مرکبات

آترازین %80 پودر وتابل

آترازین %80 پودر وتابل
علف کش سیستمیک و انتخابی برای کنترل علف های هرز مزارع ذرت و نیشکر

آلاکلر 48% امولسیون

آلاکلر 48% امولسیون
علف کش سیستمیک و انتخابی مزارع ذرت علیه علف های هرز یک ساله باریک و پهن برگ

آمترین %80 پودر وتابل

آمترین %80 پودر وتابل
آمترین علف کش انتخابی و سیستمیک مزارع نیشکر جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ می باشد

آمیتراز 20% امولسیون

آمیتراز 20% امولسیون
حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و تنفسی علیه پسته و عسلک پنبه

اتیون 47% امولسیون

اتیون 47% امولسیون
حشره کش و کنه کش تماسی و غیرسیستمیک با اثر قطعی روی تمام شپشک ها و سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات

استامی پراید 20% اس پی

حشره کش سیستمیک با تأثیر تماسی-گوارشی علیه مینوز لکه گرد سیب، پسیل پسته و کرم سیب

استوکلر 50% امولسیون

استوکلر 50% امولسیون
علف کش انتخابی برای کنترل علف های هرز یک ساله پهن برگ و نازک برگ مزارع ذرت

اندوسولفان 35% امولسیون

اندوسولفان 35% امولسیون
حشره کش غیرسیستمیک، تماسی و گوارشی از گروه ترکیبات کلره آلی علیه آفات جونده و مکنده

اورتوس 5% سوسپانسیون

اورتوس 5% سوسپانسیون
کنه کش با خاصیت تماسی و نفوذی بالا با اثر ضربتی سریع برای سنین مختلف پوره، کنه بالغ و تخم کنه قرمزمرکبات، کنه های تارعنکبوتی درختان میوه سردسیری وکنه شرقی مرکبات. تحت لیسانس شرکت نیهون نوهیاکوژاپن

اگزادیازون 12% امولسیون

اگزادیازون 12% امولسیون
علف کش انتخابی و تماسی جهت کنترل علف های هرز مزارع برنج در سیستم نشاکاری

ای. پی. تی. سی+ ایمن کننده دیکلرامید 82% امولسیون

ای. پی. تی. سی+ ایمن کننده دیکلرامید 82% امولسیون
علف کش انتخابی و سیستمیک برای مبارزه با علف های هرز نازک برگ و پهن برگ در مزارع ذرت، یونجه، و شبدر اسپرس

ایمیداکلوپراید 35% سوسپانسیون

ایمیداکلوپراید 35% سوسپانسیون
حشره کش سیستمیک با اثرتماسی گوارشی علیه آفات مهم نباتی بویژه حشرات مکنده،

ایندوکساکارب 15% سوسپانسیون

حشره کش با خاصیت تماسی گوارشی روی سیستم مرکزی اعصاب حشرات تاثیر گذاشته و ماده فعال کانال های سدیم را در سلولهای عصبی مسدود می نماید.

ایپردیون+کاربندازیم 52/5% پودر وتابل

ایپردیون+کاربندازیم 52/5% پودر وتابل
قارچ کش مختلط با اثر وسیع متشکل از یک ترکیب سیستمیک و یک ترکیب تماسی جهت کنترل سوختگی غلاف برنج، خشکیدگی سر شاخه توت، لکه قهوه ای نواری جو
 • بررسی کارایی نوع سمپاش در کنترل بیماری بلاست برنج
 • چکیده: بیماری بلاست برنج (عامل: Pyricularia grisea (Cooke) Sacc.) یکی از مهمترین بیماریهای این محصول در جهان است که عموما برای کنترل این بیماری از قارچ‌‌کش‌ها استفاده می‌شود. در این ارتباط انتخاب سمپاش مناسب با توجه به شرایط مزارع کشور نقش به سزائی در افزایش کارائی سموم و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی دارد. لذا در این تحقیق کارائی پنج نوع سمپاش شامل دو نوع سمپاش میکرونر بومدار پشتی (سمپاش میکرونر بومدار پشتی مدل -N10 KP 4000  و سمپاش میکرونر بومدار پشتی مدل  SKN-3000)  و دو نوع سمپاش الکترواستاتیک (دستگاه سمپاش الکترواستاتیک مدل GPS-5 TM (ESS) و دستگاه سمپاش پشتی موتوری اتومایزر با هد الکترواستاتیک) و سمپاش فرقونی لانس­دار با مصرف دو دز 1 و 75/0 کیلوگرم در هکتار از قارچ‌کش تری‌سیکلازول (Beam® WP 75%) در کنترل بیماری بلاست برنج روی رقم حساس دیلمانی در قالب آزمایش فاکتوریل دو عاملی بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد سمپاش اتومایزر با هد الکترواستاتیک، سمپاش فرقونی لانس‌دار (سمپاش رایج) و سمپاش میکرونر بومدار پشتی مدل N10 KP 4000 بالاترین کارائی (میانگین شدت آلودگی به ترتیب 13/0±67/1، 12/0±2 و 33/0±5/3 بود) را در کنترل بیماری دارند. میزان محلول مصرفی در این سه نوع سمپاش به ترتیب معادل 48، 450 و 65 لیتر در هکتار بود که بیانگر کاهش حجم محلول مصرفی در سمپاش‌ اتومایزر با هد الکترواستاتیک و میکرونر بومدار پشتی است. این امر سبب افزایش راندمان کاری روزانه و کاهش هزینه‌های کارگری می‌گردد. بررسی کارت‌های حساس به آب نشان داد در سمپاش‌های میکرونر بومدار پشتی و الکترواستاتیک یکنواختی اندازه قطرات و پوشش آنها نسبت به فرقونی لانس‌دار بیشتر است. شایان ذکر است با توجه به ارتفاع زیاد بوته‌های برنج در مرحله بلاست خوشه امکان کاربرد سمپاش‌های مذکور در این مرحله به نحو مطلوب و شایسته وجود ندارد و نتایج فوق صرفا در مرحله بلاست برگ قابل توصیه می‌باشد.

بروموپروپیلات 25% امولسیون

بروموپروپیلات 25% امولسیون
کنه کش غیر سیستمیک علیه تمامی مراحل زندگی کنه ها به ویژه کنه قرمز و کنه زرد شرقی مرکبات و کنه تارعنکبوتی چغندر قند

بن سولفورون متیل 60% درای فلوئبل

بن سولفورون متیل 60% درای فلوئبل
علف کش سیستمیک و انتخابی جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و جگن در مزارع برنج

بنتازون 48% مایع

بنتازون 48% مایع
علف کش تماسی، انتخابی و بازدارنده فتوسنتز علیه علف های هرز پهن برگ و خانواده اویارسلام در مزارع برنج، یونجه، سویا و شبدر

بنومیل 50% پودر وتابل

بنومیل 50% پودر وتابل
قارچ کش سیستمیک علیه بیماری های برنج، سیب، چغندر قند، توتون، نخود، توت و درختان میوه

بوتاکلر 60% امولوسیون

بوتاکلر 60% امولوسیون
علف کش انتخابی برای مبارزه با علف های هرز مزارع برنج به ویژه سوروف

بی ترتانول 25% پودر وتابل

بی ترتانول 25% پودر وتابل
قارچ کش برگ با اثر حفاظتی و معالجه کننده، جهت مبارزه و کنترل بیماری لکه سیاه سیب
 • بیولوژیک
 • نام و نام خانوادگی : ندا کسرائی

  تلفن: 32602015 - 071

  آدرس: شیراز. زرقان. خیابان بنفشه. شهرک صنعتی آب باریک

  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدom  نام و نام خانوادگی: الناز زراعت گر

  تلفن: 88058561 - 021

  آدرس: تهران. خیابان ملاصدرا. خیابان شیخ بهایی شمالی. کوچه سلمان. پلاک 19. طبقه دوم

  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

تبوتیورون 50% سوسپانسیون

تبوتیورون 50% سوسپانسیون
علف کش سیستمیک خاک ، برای کنترل علف های هرز مزارع نیشکر

تبوکونازول 2% گرد

تبوکونازول 2% گرد
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی، درمانی و ریشه کنی بعنوان ضدعفونی کننده بذر.

تبوکونازول 25% روغن در آب

تبوکونازول 25% روغن در آب
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی، درمانی علیه زنگ زرد گندم

تترادیفون 7/52% امولسیون

تترادیفون 7/52% امولسیون
کنه کش تماسی وغیرسیستمیک با اثر طولانی مؤثر بر تخم و مراحل غیربالغ ، علیه کنه خرما،کنه تارعنکبوتی پنبه،کنه قرمزوزردشرقی مرکبات،کنه تارعنکبوتی سویا سبزیها وجالیز،کنه حبوبات،کنه پاکوتاچای

تری بنورون متیل 75% درای فلوئبل

تری بنورون متیل 75% درای فلوئبل
علف کش علیه علف های هرز پهن برگ مزارع گندم

تری دمورف 75% امولسیون

قارچ کش حفاظتی و معالج وبا اثر سیستمیک علیه سفیدک حقیقی چغندر قند، سبزی ها و جالیز

تری سیکلازول 75% پودر وتابل

تری سیکلازول 75% پودر وتابل
قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و کنترل بیماری بلاست برنج در کشت نشایی و مستقیم

تری فلورالین 48% امولسیون

تری فلورالین 48% امولسیون
علف کش انتخابی جهت کنترل علف های هرز پنبه، چغندر قند، آفتابگردان و سویا

تریادیمنول 7/5% گرد

تریادیمنول 7/5% گرد
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی و ریشه کنی جهت کنترل سیاهک پنهان گندم به صورت ضد عفونی بذر
 • تماس با ما
 • کارخانه: شیراز- شهر صنعتی آب باریک- خیابان بنفشه

  تلفن: 17-32602015-071 ،فکس:32602018-071

   

  تلفن اداره فروش:85 و 32602083-071 ،فکس: 32602014-071

   

   دفتر تهران: خیابان ملاصدرا-خیابان شیخ بهایی شمالی-کوچه سلمان-پلاک 19-طبقه2

  تلفن: 4- 88058561-021،فکس: 88056800-021

   

  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تو، فور- دی + ام ث پ آ 67/5% مایع

تو، فور- دی + ام ث پ آ 67/5% مایع
علف کش هورمونی، سیستمیک، انتخابی و بازدارنده رشد علیه علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و جو

تیودیکارب 80% درای فلوئبل

تیودیکارب 80% درای فلوئبل
حشره کش تماسی و گوارشی علیه کرم غوزه، پروانه چوبخوار پسته و تریپس پنبه

تیوفانات متیل 70% پودر وتابل

تیوفانات متیل 70% پودر وتابل
قارچ کش سیستمیک علیه بیماریهای سیاهک گندم، پوسیدگی سفید ریشه و پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه در درختان میوه سردسیری

حامی 10% امولسیون حشره کش خانگی

حامی 10% امولسیون حشره کش خانگی
حشره کش خانگی برای کنترل انواع سوسک(ریز و درشت)، عقرب، زنبور، ساس، خرخاکی، موریانه، کنه، هزارپا و...
 • درباره ما
 • محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند. محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند.محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند. محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند.

  محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند. محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند.محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند. محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند.

دسمدیفام 15/7% امولسیون

دسمدیفام 15/7% امولسیون
علف کش انتخابی جهت کنترل علف های هرز پهن برگ از جمله تاج خروس وحشی و تعداد محدودی از باریک برگ ها در مزارع چغندر قند

دلتامترین 2/5% امولسیون

دلتامترین 2/5% امولسیون
حشره کش تماسی، گوارشی ،غیرسیستمیک و بسیار سریع الاثر علیه مینوز لکه گرد درختان میوه و پرودرینای چغندرقند

دلتامترین 5% امولسیون

دلتامترین 5% امولسیون
حشره کش تماسی و گوارشی با اثر ابقایی که در سیستم عصبی انگلها اختلال ایجاد می کند.جهت مبارزه با انواع انگلهای خارجی دام (کنه ، مایت،مگس،شپش و جرب)

دی نیکونازول 2% پودر وتابل

دی نیکونازول 2% پودر وتابل
قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان علیه بیماری سیاهک پنهان گندم به طریق ضدعفونی بذر

دی کلرووس 50% امولسیون

دی کلرووس 50% امولسیون
حشره کش تماسی، گوارشی، تدخینی و نفوذی علیه آفات مکنده

دیازینون 10% گرانول

دیازینون 10% گرانول
حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی علیه کرم ساقه خوار برنج

دیازینون 60% امولسیون

دیازینون 60% امولسیون
حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و تنفسی برای مبارزه با کرم سیب،پسیل گلابی ، شپشکهای پسته و مرکبات و نخیلات و آفات چغندر

دیفنوکونازول 3% مایع

دیفنوکونازول 3% مایع
قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان علیه سیاهک پنهان گندم

دیکلوفوپ متیل 36% امولسیون

دیکلوفوپ متیل 36% امولسیون
علف کش سیستمیک ، انتخابی وتماسی برای مبارزه با علفهای هرزکشیده برگ گندم و جو
 • زنگ زرد گندم
 • زنک زرد گندم yellow rust یکی از بیماری های مهم و خسارتزای گندم در اکثر نقاط دنیاست که عامل آن بیماری قارچی است از رده .....

   

   

   

  منبع: http://mjamalizadeh.persianblog.ir

ساترن (تیوبنکارب) %50امولسیون

ساترن (تیوبنکارب) %50امولسیون
علف کش انتخابی و بازدارنده عمل فتوسنتز علیه علف های هرز مزارع برنج(سوروف) تحت لیسانس شرکت کومیایی ژاپن

سایپرمترین 10% امولسیون

سایپرمترین 10% امولسیون
مبارزه با انواع انگل های خارجی دام و طیور ( کنه، مایت، مگس، شپش، جرب)

سایپرمترین 40% امولسیون

سایپرمترین 40% امولسیون
حشره کش غیرسیستمیک تماسی و گوارشی با اثر ابقایی روی گیاه سم پاشی شده ، علیه حشرات جونده سیب و پنبه

سولفام(سولفور) 80% درای فلوئبل

سولفام(سولفور) 80% درای فلوئبل
قارچ کش و کنه کش غیرسیستمیک و تماسی، حفاظتی و تدخینی

سولفام(سولفور) 80% پودر وتابل

قارچ کش و کنه کش غیرسیستمیک، حفاظتی و تدخینی بر اساس گوگرد برای کنترل و پیشگیری بیماری سفیدک پودری

فلوآزیفوپ پی بوتیل 12/5% امولسیون

فلوآزیفوپ پی بوتیل 12/5% امولسیون
علف کش بازدارنده رشد جوانه های انتهایی (مریستم) جهت مبارزه با علف های هرز نازک برگ چغندر قند

فلوتریافول 12/5% سوسپانسیون

فلوتریافول 12/5% سوسپانسیون
قارچ کش سیستمیک و تماسی با اثر حفاظتی جهت کنترل و ریشه کن کردن زنگ زرد گندم

فن مدیفام +دسمدیفام+اتوفومسیت 18% امولسیون

فن مدیفام +دسمدیفام+اتوفومسیت 18% امولسیون
علف کش پس رویشی و انتخابی علف های هرز پهن برگ یکساله - مزارع چغندر قند

فن مدیفام 15/7% امولسیون

فن مدیفام 15/7% امولسیون
علف کش انتخابی مزارع چغندر جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و تعداد محدودی کشیده برگ ها

فن والریت 20% امولسیون

فن والریت 20% امولسیون
حشره کش تماسی، گوارشی و غیرسیستمیک علیه پرودرنیای چغندرقند و مینوز لکه گرد درختان میوه

فن پروپاترین 10% امولسیون

فن پروپاترین 10% امولسیون
حشره کش و کنه کش گوارشی، تماسی با اثر دورکنندگی علیه کنه قرمز اروپایی درختان میوه سردسیری

فنیتروتیون 50% امولسیون

فنیتروتیون 50% امولسیون
حشره کش غیرسیستمیک، تماسی و گوارشی فسفره با خاصیت نفوذی وسیع و طیف وسیع

فوجی مایت (فن پیروکسی میت 5 % امولسیون)

حشره کش جدید دارای خاصیت تماسی و نفوذی بسیار بالا که از نقل وانتقال الکترون درمیتوکندری ها ممانعت می کند . با اثرضربتی سریع برای سنین مختلف تخم ،پوره ها و بالغ.

فوزالن 35% امولسیون

فوزالن 35% امولسیون
حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی، گوارشی با طیف وسیع

فوکسیم 50% امولسیون

فوکسیم 50% امولسیون
حشره کش تماسی گوارشی از گروه ارگانو فسفره جهت کنترل مایت های جرب، شپش های مکنده و گزنده، مگس ها، کنه گوسفندی و لارو مگس در زخمها

فیپرونیل 0.2% گرانول

حشره کش تماسی با طیف وسیع ، نسبتاً سیستمیک با کنترل ابقایی مناسب در هنگام سم پاشی اندامهای هوایی گیاه که در سیستم عصبی حشرات نیز اختلال ایجاد می کند.

لیندین 25% wp

حشره کش تماسی گوارشی که ازگروه سموم کلره می باشد و دربعضی موارد خاصیت تدخینی دارد

مالاتیون 57% امولسیون

مالاتیون 57% امولسیون
حشره کش غیرسیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تنفسی و هم چنین اثر کنه کشی با طیف وسیع

مانکوزب 80% پودر وتابل

مانکوزب 80% پودر وتابل
قارچ کش حفاظتی علیه سیاهک پنهان گندم، لکه آجری بادام، برق زدگی نخود، سفیدک دروغی یونجه و توتون و زنگ میخک تحت لیسانس شرکت ژکم چین

متالاکسیل + مانکوزب 72% پودر وتابل

متالاکسیل + مانکوزب 72% پودر وتابل
قارچ کش علیه سفیدک داخلی سیب زمینی

متالاکسیل 5% گرانول

قارچ کش سیستمیک با ثر حفاظتی و درمانی از گروه آسیل آلانین ها

متامیترون 70% پودر وتابل

متامیترون 70% پودر وتابل
علف کش انتخابی و سیستمیک مزارع چغندر قند جهت کنترل علف های هرز پهن و بعضی از باریک برگ ها

متری بوزین 70% پودر وتابل

متری بوزین 70% پودر وتابل
علف کش سیستمیک و انتخابی جهت کنترل علف های هرز پهن برگ و تعدادی از کشیده برگ ها در مزارع سویا و سیب زمینی
 • مدیر کارخانه و امور فنی
 • نام  و نام خانوادگی: جلال طاهری

  تلفن: 32602954 - 071

  آدرس: شیراز. زرقان. خیابان بنفشه. شهرک صنعتی آب باریک

  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • معرفی شرکت
 • شرکت شیمیایی مشکفام فارس (MFC) در سال 1374 در زمینی به مساحت بیش از پانزده هزار متر مربع تأسیس و در سال 1376 به بهره برداری رسید.

  مجتمع تولید  سموم   مشکفام  فارس  دارای خطوط  مختلف  و کاملاً مجهز به  ماشین آلات مدرن ساخت اروپای غربی و ایران است که  قادر به انجام  فرمولاسیون هایWP, EC ,FS ,G ,SP ,SL ,DS ,EW ,SC ,DF می باشد.این فرمولاسیون ها درسه گروه حشره کش  علف کش  و قارچ کش و درسالن های کاملاً مجزا تولید می گردد.

  آزمایشگاه این شرکت مجهز به تجهیزات مدرن جهت تحقیقات و کنترل کیفی می باشد و به عنوان قلب کارخانه محسوب می گردد. این آزمایشگاه  با دارا بودن استاندارد ISO-IEC17025 در زمره  آزمایشگاه های معتمد وزارت کشاورزی به شمار می آید. نظارت مستمر و انجام آزمایشات لازم توسط پرسنل متخصص این واحد همواره تضمین کیفیت محصولات تولیدی شرکت مشکفام فارس بوده و می باشد.

  از آنجایی که لازمه اخذ استاندارد ISO-IEC 17025 تجهیز آزمایشگاه به کلیه دستگاه ها و سیستم های مدرن آنالیز می باشد، لذا استفاده از نیروهای متخصص و نیز ارتقاء سطح علمی اپراتورهای آزمایشگاه گام  مهمی در تحقق و دست یابی به این امر بوده است. از طرفی شرکت مشک فام فارس تنها تولید کننده سموم در کشور می باشد که موفق به اخذ گواهی استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای چهار محصول خود گردیده است.

  در پی بازدید کارشناسان شرکت های مطرح در سطح بین الملل،  این شرکت موفق گردید چندین سم جدید تحت لیسانس شرکت های مذکور در کشور تولید نماید که برای مثال می توان از شرکت های بایر آلمان و نیهون نوهیاکوی ژاپن نام برد.

   طی سال های اخیر سهم شرکت مشک فام فارس از بازار سم کشور  بین 20 الی 22 درصد بوده است. تولید سالانه این شرکت که بالغ بر 4500 تن با تنوع بیش از 70 نوع سم می باشد،  توسط دفاتر و نمایندگی های  مستقر در 30 استان کشور عرضه می گردد. دفاتر فنی  شرکت در اقصی نقاط کشور آماده ارائه کلیه خدمات فنی به مصرف کنندگان عزیز می باشند.

  در زمینه خدمات پس از فروش، علاوه بر دفاتر فنی، گیاهپزشکان مستقر در واحد فروش آماده پاسخ گویی به سؤالات مصرف کنندگان از طریق تلفن 32602012-071  در ساعات اداری می باشند.

  همچنین تلفن پیام گیر 32602085-071 به صورت شبانه روزی در خدمت مصرف کنندگان محترم می باشد

   

   

مولینت 71% امولسیون

مولینت 71% امولسیون
علف کش انتخابی و سیستمیک جهت کنترل علف های هرز کشیده برگ (سوروف) در خزانه، کشت مستقیم و نشایی برنج

نامی 1% حشره کش خانگی پودر

نامی 1% حشره کش خانگی پودر
حشره کش تماسی با طیف وسیع جهت مبارزه با انواع حشرات خانگی نظیر مورچه و سوسک

نامی 10% حشره کش خانگی امولسیون

نامی 10% حشره کش خانگی امولسیون
حشره کش خانگی برای کنترل انواع سوسک (ریز و درشت)، عقرب، زنبور، ساس، خرخاکی، موریانه، کنه، هزارپا و ...
 • نظر سنجی
 •  

   کاربر گرامی،

  لطفاً پس از چاپ فرم ذیل و تکمیل نسبت به ارسال آن به ادرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید اقدام نمایید.

   

   

نیکوسولفورون 4% سوسپانسیون

نیکوسولفورون 4% سوسپانسیون
علف کش انتخابی و سیستمیک علیه علف های هرز کشیده برگ مزارع ذرت دانه ای

هالوکسی فوپ آرمتیل استر 10/8% امولسیون

هالوکسی فوپ آرمتیل استر 10/8% امولسیون
علف کش انتخابی علیه علف های هرز نازک برگ در مزارع چغندر قند، پیاز و کلزا

هگزی تیازوکس 10% امولسیون

هگزی تیازوکس 10% امولسیون
کنه کش تماسی گوارشی و نفوذی با اثرتخم کشی ،لاروکشی و شفیره کشی ،علیه کنه قرمز مرکبات
 • واحد بازرگانی
 • مدیر بازرگانی

  نام  و نام خانوادگی: لوئیزا پورشیروانی

  تلفن: 88058561 -021

  آدرس: تهران. خیابان ملاصدرا. خیابان شیخ بهایی شمالی. کوچه سلمان. پلاک 19. طبقه دوم

  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  کارشناس بازرگانی خارجی

  نام و نام خانوادگی: الناز زراعت گر

  تلفن: 88058562 - 021

   

  کارشناس بازرگانی داخلی

  نام و نام خانوادگی: ایمان مظاهری

  تلفن: 88058563 - 021

 • واحد تحقیقات و توسعه گیاهپزشکی
 • نام و نام خانوادگی : ندا کسرائی

  تلفن: 32602015 - 071

  آدرس: شیراز. زرقان. خیابان بنفشه. شهرک صنعتی آب باریک

  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدom

 • واحد تولید
 • مدیر تولید

  نام و نام خانوادگی : جلال طاهری

  تلفن: 32602954 - 071

  آدرس: شیراز. زرقان. خیابان بنفشه. شهرک صنعتی آب باریک. 

  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

   

  کارشناسان

  نام و نام خانوادگی: بابک مجاب

  تلفن: 32602016 - 071

  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

   

  نام و نام خانوادگی: سیمین مظفری

  تلفن: 32602954 - 071

  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

   

 • واحد دامپزشکی
 • نام و نام خانوادگی : محمد رضا مشهودی

  تلفن: 88058561 021 

  آدرس: تهران. خیابان ملاصدرا. خیابان شیخ بهایی شمالی. کوچه سلمان. پلاک 19. طبقه دوم

  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

 • واحد صادرات
 • نام  و نام خانوادگی: لوئیزا پورشیروانی

  تلفن: 88058561 - 021

  آدرس: تهران. ملاصدرا. خیابان شیخ بهایی شمالی. کوچه سلمان. پلاک 19. طبقه دوم 

  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • واحد فروش
 • مدیر فروش

  نام  و نام خانوادگی: علی ملک خرمی
  تلفن: 32602085 -071
  آدرس: شیراز . زرقان. خیابان بنفشه. شهرک صنعتی آب باریک
  ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   

  واحد گیاهپزشکی

  نام و نام خانوادگی: مرضیه زارع
  تلفن: 32602065 - 071

   

  کارشناس فروش 1

  نام و نام خانوادگی : مریم جعفری

  تلفن: 32602012 - 071

   

  کارشناس فروش 2

  نام و نام خانوادگی : جواد سلمانی

  تلفن : 32602083 - 071

   

  حسابداری فروش

  نام ونام خانوادگی: مریم آقایی

  تلفن : 32602012 - 071

   

   

   

پاراکوات 20% مایع

پاراکوات 20% مایع
علف کش تماسی و غیر انتخابی برای مبارزه با علف های هرز یک ساله درختان میوه، سیب زمینی، سس یونجه و شبدر

پرمترین 25% امولسیون

پرمترین 25% امولسیون
حشره کشی تماسی علیه مینوز لکه گرد درختان میوه و پرودرینای چغندر قند

پروپارژیت 57% امولسیون

پروپارژیت 57% امولسیون
کنه کشی غیرسیستمیک با اثر تماسی و دوام طولانی، مؤثر بر روی کلیه مراحل رشدی(بالغ-پوره-نمف) کنه ها

پروپتامفوس 35% امولسیون

پروپتامفوس 35% امولسیون
حشره کش دامی برای کنترل انگل های جلدی دام ها با تأثیر عالی علیه کنه، جرب، شپش، کک و مگس

پروپوکسور 1% پودر

پروپوکسور 1% پودر
حشره کش دامی جهت کنترل انگل های جلدی طیور، حیوانات اهلی، و خانگی به خصوص سگ و گربه

پروپیکونازول 25% امولسیون

پروپیکونازول 25% امولسیون
قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج علیه بیماری های شیت بلایت برنج و زنگ گندم و فوزاریوم خوشه گندم

پی متروزین 25% پودر وتابل

پی متروزین 25% پودر وتابل
حشره کش سیستمیک انتخابی جهت کنترل شته توتون و جالیز ، علیه شته جالیزدرمزارع پنبه وشته جالیز در مزارع خیار

پیریدات 60% امولسیون

پیریدات 60% امولسیون
علف کش انتخابی و تماسی و بازدارنده عمل فتوسنتز علیه علف های هرز پهن برگ مزارع نخود دیم

پیریمیکارب 50% پودر وتابل

پیریمیکارب 50% پودر وتابل
حشره کش انتخابی با اثر سریع و خاصیت تدخینی علیه شته توتون، سبزی ها، جالیز و شته رز

کارباریل 85% پودر وتابل

کارباریل 85% پودر وتابل
حشره کش تماسی و گوارشی با کمی خاصیت سیستمیک و طیف وسیع،علیه آفات برنج نخیلات پنبه وچغندرقند، لیسکهای مرکبات و اشجارجنگلی،شپشک سیاه زیتون،آگروتیس و برگخوارهای آفتابگردان

کاربندازیم 60% پودر وتابل

کاربندازیم 60% پودر وتابل
قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان علیه سیاهک آشکار گندم و جو

کارتاپ 4 % گرانول

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی که باعث توقف در تغذیه حشرات شده و درنهایت موجب مرگ می گردد.این حشره کش نیز می تواند در سیستم عصبی حشرات اختلال ایجاد کند.

کلرتال دیمتیل 75% پودر وتابل

کلرتال دیمتیل 75% پودر وتابل
علف کش انتخابی و غیر سیستمیک برای مبارزه با علف های مزارع پیاز و یونجه و شبدر

کلرتالونیل 75% پودر وتابل

کلرتالونیل 75% پودر وتابل
قارچ کش غیرسیستمیک با اثر حفاظتی و طیف گسترده جهت مبارزه با بیماری آلترناریای گوجه فرنگی وکنترل سفیدک کرکی سیب زمینی

کلرپیریفوس 40/8% امولسیون

کلرپیریفوس 40/8% امولسیون
حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با خاصیت تدخینی علیه سپردار مرکبات ، شپشکهای درختان میوه سردسیری ومرکبات،مینوز برگ سویا

کلریدازون 65% دارای فلوئبل

کلریدازون 65% دارای فلوئبل
علف کش سیستمیک و انتخابی جهت کنترل علف های هرز پهن برگ یکساله در مزارع چغندر قند و لبو

کلریدازون 65% پودر وتابل

کلریدازون 65% پودر وتابل
علف کش سیستمیک و انتخابی جهت کنترل علف های هرز پهن برگ یکساله در مزارع چغندر قند و لبو

کلودینافوپ پروپارژیل 8% امولسیون

کلودینافوپ پروپارژیل 8% امولسیون
علف کش انتخابی و سیستمیک علیه علف های هرز باریک برگ مزارع گندم

کلوپیرالید 30% مایع

کلوپیرالید 30% مایع
علف کش سیستمیک و انتخابی برای کنترل علف های هرز مزارع کلزا

کوپراکسی کلراید35% wp

قارچ کش مسی با اثر تماسی و محافظتی که بطور وسیع و موثردر مزارع و باغات جهت کنترل بسیاری از بیماریهای قارچی وباکتریایی گیاهان استفاده میشود.
 • گالری
 • محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند. محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند.محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند. محل قرارگیری متن صفحه در این قسمت می باشد . شما با استفاده از امکانات بخش کنترلی سایت به راحتی قادر خواهید بود این متن را با متن اصلی جایگزین نمایید و یا تغییراتی در آن ایجاد نمایید. همچنین کلیه صفحات سایت شما قادر است در خود تصاویر را نیز جای دهند.

گلای فوزیت 41% مایع

گلای فوزیت 41% مایع
علف کش سیستمیک برای از بین بردن علف های هرز یک ساله و چند ساله در باغات مرکبات میوه، تاکستان ها، مزارع نیشکر و...
 • گواهی نامه ها و تقدیرنامه ها
 •  

  گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1393
     
   

  منتخب سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه صنعتی

  درسال 1393

     
   

  منتخب همایش ملی صنایع شیمیایی کشور به عنوان واحد شیمیایی برتر

  درسال 1389

     
     منتخب اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان واحد نمونه در سال  1392
     
   

  منتخب سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان راعی حقوق مصرف کنندگان

  در سال 1392 

     

  منتخب سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه صنایع شیمیایی و سلولزی

  در سال 1392

     
  منتخب اداره ورزش و جوانان به عنوان خادم ورزش 1392
     
  منتخب سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 1389
     
  منتخب همایش ملی صنایع شیمیایی کشور به عنوان واحد شیمیایی برتر در سال 1389
     
  منتخب سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان صنعت برگزیده سبز کشور در سال 1387
     
  منتخب سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان صنعت برگزیده سبز کشور در سال 1387